Ein gweledigaeth: 'Pawb yn gwneud y mwyaf o’u harian a phensiynau'

Cyflwyno’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau

Mae’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS) yn dwyn ynghyd dri chorff arweiniad ariannol uchel eu parch: y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau a Pension Wise. Mae MaPS yn gorff hyd braich a noddir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, a sefydlwyd ar ddechrau 2019, ac mae hefyd yn ymgysylltu â Thrysorlys EM ar faterion polisi sy’n ymwneud â gallu ariannol a chyngor ar ddyledion.

Chwilio am help arian neu bensiynau?

Ein siwrnai

 • Ionawr 2019
  Mae’r Corff Canllawiau Ariannol Sengl yn dod at ei gilydd
 • Ebrill 2019
  Lansio Brand Gwasanaeth Arian a Phensiynau
 • Ebrill i Fedi 2019
  Cyfnod gwrando. Datblygu gwasanaeth integredig newydd
 • Ionawr 2020
  Cyhoeddi Strategaeth y DU ar gyfer Lles Ariannol
 • Hydref 2021
  Cyhoeddi cynlluniau cyflenwi

Ein cenhadaeth

Ein cenhadaeth yw sicrhau bod pawb yn y DU yn gallu cael mynediad at y wybodaeth sydd ei hangen arnynt yn hawdd, er mwyn gwneud y penderfyniadau ariannol cywir ar eu cyfer trwy gydol eu hoes, gan wneud y gorau o’u harian a’u pensiynau. 2019/20 yw ein blwyddyn bontio, a dechreuodd gyda chyfnod gwrando ledled y DU i helpu i lunio ein Strategaeth y DU ar gyfer Lles Ariannol.

MaPS yw’r cyllidwr unigol mwyaf sy’n rhoi cyngor ar ddyledion am ddim yn Lloegr ac fel aelod o’r Rhwydwaith Cyngor Cenedlaethol, mae hefyd yn gweithio ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill ledled Cymru i wneud cyngor ar ddyledion yn haws ac yn gyflymach i gael mynediad ato, ac i wella safonau ac ansawdd ar draws y sector.
Rydym yn arwain arloesedd trwy reoli rhaglen ymchwil a gwerthuso helaeth i helpu ategu’r broses o wneud penderfyniadau sy’n ymwneud â lles ariannol i ddefnyddwyr.

Mwy amdanom ni

 
Cael yr holl newyddion diweddaraf ar ein cynnydd ac ymunwch â’r sgwrs.

Strategaeth y DU ar gyfer Llesiant Ariannol

Mae Strategaeth y DU yn fframwaith deng mlynedd a fydd yn helpu i gwrdd â’r weledigaeth o bawb yn gwneud y mwyaf o’u harian a phensiynau.

Darganfyddwch fwy

Mwy am ein gwaith

Chwilio am help arian neu bensiynau?

Mae Pension Wise, Y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau a'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol i gyd yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad i bobl sydd am siarad am arian a phensiynau.

Penwionwise logo

Canllawiau pensiwn i bobl dros 50 oed gyda phensiwn personol neu bensiwn gweithle.

0800 138 3944 Darganfyddwch fwy
Y GWASANAETH CYNGHORI AR BENSIYNAU logo

Canllawiau pensiynau diduedd am ddim ar bensiynau gweithle a phersonol i bawb.

0800 011 3797 Darganfyddwch fwy
Y GWASANAETH CYNGHORI ARIANNOL logo

Canllawiau ariannol, teclynnau a chyfrifianellau i helpu gwella'ch holl arian.

0800 138 0555 Darganfyddwch fwy
 
Back To Top

Coronafeirws – beth mae’n ei olygu i chi

Darganfyddwch beth mae gennych hawl iddo